ONLINE

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line

EXHIBITIONS

fachpack

pipack

ism

   Z hľadiska uspokojenia zákazníkov a zvyšovania svojej činnosti ohľadne kvality produktov, služieb a prác v organizácii je zavedený a aplikovaný systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001.

   V rámci spoločnosti vrcholovým manažmentom je vyhlásená „Politika kvality”. Politiku kvality formuluje vedenie spoločnosti. Vychádza pri tom z vízie a strategických zámerov. Tým je daná primeranosť účelu a zameraniu spoločnosti.

   Od dodávateľov materiálu na výrobu potravinárskych produktov vyžadujeme len tú najvyššiu kvalitu, čo deklarujú laboratórnym rozborom a certifikátmi. Aj napriek tomu preverujeme štruktúru materiálov v „Národnom referenčnom centre pre predmety bežného používania a obalové materiály” v akreditovanom laboratóriu SNAS č. S 096.

   Naše spotrebiteľské plastové obaly vhodné na balenie potravín a technické obaly sú v zhode s požiadavkami predpisov:

  • Výnos MP SR a MZ SR č. 1799/2003-100, ktorým sa vzdáva V. hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety na styk s potravinami v znení neskorších predpisov,
  • Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS,
  • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14.01.2011 o plastových materiáloch určených na styk s potravinami.

   Naša spolupráca s certifikačnými orgánmi:


ISO QUALITYCERT s.r.o.
ISO QUALITYCERT s.r.o.
Certifikácia systémov manažérstva kvality ISO 9001

VÚSAPL a.s.
VÚSAPL a.s.
Certifikačný orgán pre certifikáciu výrobkov STN 45 011

 

Životné prostredie a SAWIUS s.r.o.

   Podieľame sa na realizácii zámerov v programe odpadového hospodárstva SR, prispievame k riešeniu problematiky dodržiavania záväzných limitov miery materiálového zhodnotenia odpadov a to formou registrácie v Recyklačnom fonde.

   Naša deklarácia pozitívneho postoja k prístupu k životnému prostrediu je zapojenie sa do systému ZELENÝ BOD.

PET OPS
Certifikát - PET Certifikát - OPS
ISO 9001
Certifikát - ISO 9001
NATUR-PACK
Certifikát - NATUR-PACK