Kvalita

Z hľadiska uspokojenia zákazníkov a zvyšovania svojej činnosti ohľadne kvality produktov, služieb a prác v organizácii je zavedený a aplikovaný systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001.

   V rámci spoločnosti vrcholovým manažmentom je vyhlásená „Politika kvality”. Politiku kvality formuluje vedenie spoločnosti. Vychádza pri tom z vízie a strategických zámerov. Tým je daná primeranosť účelu a zameraniu spoločnosti.

   Od dodávateľov materiálu na výrobu potravinárskych produktov vyžadujeme len tú najvyššiu kvalitu, čo deklarujú laboratórnym rozborom a certifikátmi. Aj napriek tomu preverujeme štruktúru materiálov v „Národnom referenčnom centre pre predmety bežného používania a obalové materiály” v akreditovanom laboratóriu SNAS č. S 096.

Naše spotrebiteľské plastové obaly vhodné na balenie potravín a technické obaly sú v zhode s požiadavkami predpisov:

Výnos MP SR a MZ SR č. 1799/2003-100

ktorým sa vzdáva V. hlava potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety na styk s potravinami v znení neskorších predpisov

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1935/2004

o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14.01.2011

o plastových materiáloch určených na styk s potravinami.

Certifikáty

Naše certifikáty od príslušných orgánov:

EN ISO 9001: 2015​

Certifikácia systémov manažérstva kvality
EN ISO 9001: 2015

EN ISO 22000: 2018

Certifikácia výroby plastových obalov
EN ISO 22000: 2018

Deklarácie kvality plastových obalových materiálov:

No. 0026/VUSAPL/2021

Spotrebiteľské plastové obaly vhodné na balenie potravín PET fólie
No. 0026/VUSAPL/2021

No. 00025/VUSAPL/2021

Spotrebiteľské plastové obaly vhodné na balenie potravín do fólie BOPS
No. 00025/VUSAPL/2021

Životné prostredie a SAWIUS s.r.o.

Podieľame sa na realizácii zámerov v programe odpadového hospodárstva SR, prispievame k riešeniu problematiky dodržiavania záväzných limitov miery materiálového zhodnotenia odpadov a to formou registrácie v Recyklačnom fonde.

   Naša deklarácia pozitívneho postoja k prístupu k životnému prostrediu je zapojenie sa do systému ZELENÝ BOD.

Biodegradabilné fólie
PLA

Naša spoločnosť začala používať fólie, ktoré sa vyrábajú zo znovu obnoviteľných, prírodných zdrojov ako je kyselina mliečna (PLA), ktorá sa získava z rastlín – z kukuričného škrobu. Túto fóliu charakterizuje biologická odbúrateľnosť, a to znamená možnosť kompostovania výrobkov.

NATUR-PACK Certifikát

Plníme si povinnosti spätného odberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov uvedených na trh v Slovenskej republike v súlade s platnou legislatívou.